Logo
Login
Navigasjon

Unio arbeider for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. Rekruttering og fastholdelse av kvalifisert personell var hovedargumentene for Unio´s krav om større ramme for årets lønnsoppgjør enn tilbudet fra Kommunenes Sentralforbund (KS) på 2,8 prosent. I fjorårets lønnsoppgjør tapte Unio terreng, og hadde derfor et etterslep de krevde kompensasjon for.

For de fleste av oss var det å være i streik en helt ny erfaring. At den attpåtil foregikk under en pandemi, begrenset mulighetene for å være til stede som streikevakter eller arrangere aktiviteter. Derfor måtte mye foregå digitalt. Det la imidlertid ingen demper på engasjementet. Kreativiteten blomstret på sosiale medier, og streiken hadde bred støtte i befolkningen.

Kommune-Norge står overfor store utfordringer. Et stort antall sykepleiere mangler i helsetjenesten, og i skolen er frafallet av lærere urovekkende. Omtalen i media kunne gi inntrykk av at det kun var disse to yrkesgruppene streiken dreide seg om. Men innenfor mange andre områder kommunene har ansvar for, kreves kompetent personell som bibliotekarer, prester, maskinister for å nevne noen av dem. For å kunne levere tjenester av god kvalitet, trenger kommunene et mangfold av kvalifiserte og dyktige ansatte som samhandler og utfyller hverandre. I dette spekteret har også kliniske ernæringsfysiologer en sentral rolle.

De seks kliniske ernæringsfysiologene utgjorde ca. 10 prosent av de omkring 50 kommunalt ansatte på landsbasis, men 100 prosent av staben i sin kommune eller fylkeskommune. Dekningen er milevis fra Helsedirektoratets anbefaling om 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10.000 innbyggere og gjør det umulig å sikre befolkningen trygge, effektive og likeverdige klinisk ernæringsfaglige tjenester av høy kvalitet. Mange av spesialisthelsetjenestens oppgaver er flyttet ut i kommunehelsetjenesten, hvor helseproblemene er sammensatte og komplekse.

Under streiken var økt lønn et viktig virkemiddel til å sikre rekruttering og fastholdelse av kvalifisert personell i kommunene. I utviklingen av fremtidens helsetjeneste må befolkningen sikres tilgang på kliniske ernæringsfysiologer. I en bærekraftig kommunehelsetjeneste er kliniske ernæringsfysiologer en del av de uunnværlige og like selvfølgelige som ergo- og fysioterapeuter. Verken ros eller klapping sikrer at kommunen kan løse morgendagens utfordringer. Kvalitet og kompetanse koster.

Last ned denne saken: Kef er i streik