Logo
Login
Navigasjon

Faggruppen for ernæring ved diabetes består av kliniske ernæringsfysiologer fra hele landet som har spesiell interesse for diabetes, og som bidrar i behandling av barn, unge og voksne med alle typer diabetes. Gruppen ble etablert i 1997 og består i dag av ca. 30 medlemmer som møtes til digitale møter ca. hver annen måned. Møtene er en arena for faglig utvikling, utveksling av erfaringer samt diskusjon av kasus og andre aktuelle temaer. Medlemmene i gruppen bidrar i opplæring av helsepersonell, utarbeidelse av materiell, oppdatering av retningslinjer, er aktive innen forskning og er engasjerte i ulike råd og utvalg i blant annet Diabetesforbundet og Helsedirektoratet. Mange av medlemmene er også aktive foredragsholdere på lokale, nasjonale og internasjonale møter for pasienter, pårørende, helsepersonell og forskere.

Ønsker du å komme i kontakt med noen av faggruppene? Her finner du kontaktinformasjon.
Ressurser utarbeidet av faggruppen gjøres tilgjengelige for alle her og på medlemssidene her.

Faggruppen for bærekraftig kosthold
Målet for faggruppen er å øke bevissthet, kunnskap og engasjement om bærekraftig mat blant kliniske ernæringsfysiologer. Faggruppen baserer seg på myndighetenes kostholdsråd. Samtidig følger vi med på et stadig voksende forskningsfelt hvor bærekraft i større grad integreres i råd om hva vi bør spise.

Faggruppen for ernæring ved gastrokirurgi
Faggruppen består av 19 kliniske ernæringsfysiologer som jobber med pasienter, både barn og voksne, innen gastrokirurgi på 10 ulike norske sykehus. Faggruppen er inntil videre inndelt i øvre- og nedre gastrokirurgi. Senere skal gruppen inndeles i fordøyelsesorganer i hovedsak lever og pankreas. Gruppen jobber med fagutvikling i form av prosedyrer og pasientinformasjon, samt diskuterer kasus og andre aktuelle temaer.

Faggruppen for ernæringsarbeid bland barn og unge i kommunen
Faggruppen består av 14 kliniske ernæringsfysiologer per høsten 2021 som jobber med ernæringstiltak blant barn og unge i kommuner over hele landet. Arbeidet består i folkehelsetiltak på systemnivå og individuelt arbeid med barn, ungdom og familie. Vi har faste kasusmøter og utveksler erfaringer både på system og individ-nivå når det gjelder prosedyrer, klinikk og undervisning.

Faggruppen for ernæringsarbeid blant eldre i kommunen
Vi er et nettverk for kliniske ernæringsfysiologer som jobber med mat og ernæring til eldre i en kommune i Norge. Nettverket har vokst mye de siste årene, da det har blitt opprettet en del nye stillinger. Vi er per sommeren 2021 cirka 40 medlemmer i nettverket. Gjennom nettverket kan vi diskutere faglige problemstillinger, dele materiell og støtte hverandre i arbeidet med god mat og ernæring til eldre på sykehjem og hjemmeboende.

Faggruppen for vegetarisk kosthold
Faggruppe for vegetarisk kosthold ble opprettet i 2016, og har bestått av 11 – 15 medlemmer gjennom årene. Faggruppen utarbeider relevante ressurser og svarer på spørsmål fra KEFF - medlemmer om vegetarisk kosthold.

Faggruppen for ernæring ved sjeldne diagnoser
Faggruppen jobber med å sammenstille og spre kunnskap om ernæringsoppfølging, ernæringsbehandling og spesifikke dietter tilknyttet sjeldne diagnoser. I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 2 000 personer har diagnosen. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, hvor flere av faggruppens medlemmer er ansatt, gir tilbud til et bredt spekter av sjeldne diagnoser. Disse er ofte medfødte eller arvelige og komplekse diagnoser med et sammensatt symptombilde. Grunntilstanden kan ofte ikke helbredes, men symptomene kan forebygges, begrenses eller behandles slik at pasientene får en bedre overlevelse og livskvalitet.

Faggrupper for ernæring innen onkologi
Faggruppen for onkologi er «re-opprettet» i 2021, med drøyt 30 medlemmer per i dag. Målet for gruppen er i første omgang å oppdatere faggruppens interne nettside på keff.no og finne formen på videre arbeid, inklusiv gjennomgang av eksisterende brosjyremateriell. Per i dag foregår kommunikasjon via e-post, Facebook og et enkelt nyhetsbrev to ganger i året. Faggruppen har nylig gitt innspill til KEFF angående høringsinnspill på Pakkeforløp hjem for kreftpasienter.

Faggruppen for prematurt fødte og syke nyfødte barn
KEFFs faggruppe for prematurt fødte og syke nyfødte barn består av 5-6 aktive medlemmer som arbeider på barneavdelingene rundt om i landet. Vårt mål er å fremme lik og god ernæringsbehandling på nyfødt intensivavdelingene i Norge. Sammen med legekolleger er målet i 2021 å revidere ernæringskapittelet i den Nasjonale veilederen i Nyfødtmedisin.

Faggruppen for ernæring ved nyresykdom
Faggruppen for nyreernæring er for alle kefer som jobber med pasienter med nyresykdom, alt fra på heltid til bare litt. I løpet av det siste året har vi fått etablert faste, digitale møter, hvor vi hjelper hverandre med faglige spørsmål og kasuistikker, utveksler nyttig litteratur og jobber med fellesprosjekter for å gjøre nyreernæring mer tilgjengelig for alle kefer. Nå har vi nettopp satt i gang arbeidet med en veileder for ernæringsbehandling i forløpet av kronisk nyresykdom. Gruppen har vokst de siste årene, og vi har stadig plass til flere!

Faggruppen for ernæring ved nevrologiske lidelser

Faggruppen for nevrologi ble opprettet i 2021 og består pr 2023 av 16 kef-er som jobber med forskjellige nevrologiske lidelser. Faggruppen er for kef-er som jobber med både barn og voksne.

Vi har mål om å utarbeide relevante faktaark for sykdommer vi jobber mye med, f.eks. ALS, Parkinsons sykdom, MS og slag. Vi ønsker å møtes digitalt et par ganger i året og prates ved behov utover det.

Faggruppen for ernæring ved diabetes

Faggruppen for ernæring ved diabetes består av kliniske ernæringsfysiologer fra hele landet som har spesiell interesse for diabetes, og som bidrar i behandling av barn, unge og voksne med alle typer diabetes. Gruppen ble etablert i 1997 og består i dag av ca. 30 medlemmer som møtes til digitale møter ca. hver annen måned. Møtene er en arena for faglig utvikling, utveksling av erfaringer samt diskusjon av kasus og andre aktuelle temaer. Medlemmene i gruppen bidrar i opplæring av helsepersonell, utarbeidelse av materiell, oppdatering av retningslinjer, er aktive innen forskning og er engasjerte i ulike råd og utvalg i blant annet Diabetesforbundet og Helsedirektoratet. Mange av medlemmene er også aktive foredragsholdere på lokale, nasjonale og internasjonale møter for pasienter, pårørende, helsepersonell og forskere.


Faggruppen for ernæring og matservice

Info kommer.

Faggruppen for ernæring til kritisk syke

Info kommer.

Faggruppen for ernæring ved funksjonelle mage- og tarmsykdommer

Info kommer.

Faggruppen for ernæring ved vektreduserende kirurgi

Info kommer.

Faggruppen for ernæring ved barnefedme

Info kommer.

Faggruppen for ernæring ved spiseforstyrrelser

Info kommer.