Logo
Login
Navigasjon
KEFF på Stortinget 22.01.2020
Onsdag 22.01.2020 var KEFF på Stortinget for å gi innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Her påpekte vi at mangelen på kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten er en barriere for god samhandling.

I sykehus er klinisk ernæringsfysiolog en naturlig del av det tverrfaglige teamet sammen med blant annet leger, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Godt samarbeid på tvers av faggruppene gir god pasientbehandling, og med klinisk ernæringsfysiolog med i teamet blir det iverksatt individuelle og målrettede ernæringstiltak i løpet av innleggelsen på sykehus. Men hva skjer etter utskrivelse til kommunehelsetjenesten?

Vår hovedinnvending til den nasjonale helse- og sykehusplanen er at det økte behovet for kliniske ernæringsfysiologer ikke er godt nok beskrevet. I 2018 publiserte Samfunnsøkonomisk analyse en rapport gjennomført på vegne av Helsedirektoratet, kalt «Helse-Norge 2040 – hvordan vil framtiden bli?». Denne viser at behovet for kliniske ernæringsfysiologer vil ha den største forventede økningen uansett hvilken fremtid vi møter om 20 år.

Det er gjort mye bra for å øke tverrfagligheten i kommunehelsetjenesten etter samhandlingsreformen. Ulik fagkompetanse er sikret gjennom enten tildeling av øremerkede midler eller lovpålegging. Dessverre mangler det fremdels politisk handlekraft til å prioritere klinisk ernæringsfaglig kompetanse. Dette skaper en skjev fordeling av ernæringskompetanse i Norge, og KEFF mener at det er svært alvorlig at tilgang på slik kompetanse skal være avhengig av bosted og ikke behov.

KEFF oppfordrer Regjeringen og Stortinget til handling. Det må øremerkede midler til for å hjelpe kommunene med å nå anbefalingen om minst 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere.