Logo
Login
Navigasjon
Fra venstre: klinisk ernæringsfysiolog Christine Toft, Aslaug Drotningsvik, Ida Blakstad og Maren Chutko Bakke

Corona Virus Disease (COVID-19) er en ny virussykdom med potensielt alvorlig forløp, der det rapporteres om utfordringer med å dekke behovet for næringsstoffer. Diaré, tap av smak- og luktesans og generelt redusert allmenntilstand er noen av faktorene som påvirker pasientenes evne og lyst til å spise. Foreløpige erfaringer fra norske sykehus viser at pasienter med COVID-19 har redusert matinntaket i forkant av innleggelse på sykehus, og at flere, også de med god ernæringsstatus i forkant av sykdommen, er i ernæringsmessig risiko eller faller i kategorien underernært ved innleggelse. Dette underbygges av erfaringene til kliniske ernæringsfysiologer ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. “Mange slutter å spise, så her må vi passe på at de fanges opp tidlig, slik at vi kan forebygge underernæring og reernæringssyndrom!”, sier kliniske ernæringsfysiologer Aslaug Drotningsvik, Hege Østgaard og Ida Blakstad.

I befolkningsgruppene som er definert som «høyrisiko» for COVID-19 (eldre og personer med underliggende sykdom) er det i utgangspunktet ofte en høy andel med dårlig ernæringstilstand, som hurtig forverres ved virusinfeksjon og redusert matinntak. Et godt tverrfaglig samarbeid mellom leger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer er essensielt for å optimalisere tilførsel av næring for best mulig total toleranse for behandlingen.

Stadig flere kliniske ernæringsfysiologer over hele landet inkluderes nå i behandlingen av COVID-19 pasienter og erfaringene så langt peker på følgende utfordringer/problemstillinger:

Kliniske ernæringsfysiologer oppdaterer seg kontinuerlig på faglige retningslinjer fra andre land og søsterorganisasjoner. Flere har også på rekordtid utviklet egne prosedyrer og veiledere for sin arbeidsplass.

På Lovisenberg Diakonale Sykehus praktiseres åpen henvisning på intensivpasientene, slik at de ikke er avhengig av at pasienter henvises. “Vi ønsker at alle pasienter innlagt på intensivavdelingen skal få en ernæringsvurdering og plan for ernæring av klinisk ernæringsfysiolog, og tilstreber å imøtekomme det”, sier klinisk ernæringsfysiolog Christine Toft.

Maren Chutko Bakken er klinisk ernæringsfysiolog ved Nordlandssykehuset og har vært en integrert del av intensivavdelingen i lengre tid. Hun forteller at det i denne situasjonen er spesielt viktig å ha forståelse for hele sykdomsbildet. Dette krever godt samarbeid og kommunikasjon på tvers av faggrupper.

Dersom du er medlem av KEFF kan du lese mer her: