Logo
Login
Navigasjon


I forslag til Statsbudsjettet 2021 har regjeringen foreslått 5 millioner til modellutviklingsprogram for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for omsorgstjenesten. KEFF er positive til forslaget og ser på dette som en viktig start for å styrke det systematiske ernæringsarbeidet og den ernæringsfaglige kompetansen i helse- og omsorgstjenesten.

Det har vært gjennomført en lang rekke prosjekter som tydeliggjør behovet for klinisk ernæringsfysiolog:

- Svangerskapskontroll
- Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Utviklingshemmede
- Rus og psykiatri
- Friskliv og mestring
- Kjøkken
- Sykehjem og hjemmetjeneste
- Og andre tverrfaglige team

Rollen har inkludert strategiske og administrative oppgaver, opplæring av annet personell og direkte brukerkontakt. Felles for alle prosjektene er at andre helsepersonell-grupper ønsker, og ser viktigheten av, kontinuerlig tilstedeværelse av klinisk ernæringsfysiolog.

KEFF minner om at Helsedirektoratet i 2012 anbefalte at det bør være minimum 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere, altså ca. 550 totalt. 8 år etter og det er fortsatt hele fylker som ikke har tilgang på klinisk ernæringsfysiolog. Nasjonalt trengs det minst en tidobling av stillinger for å nå et, kanskje allerede utdatert, minimumsbehov.

I denne sammenheng synes KEFF at 5 millioner et litt stusselig beløp. En forutsetning må være at dette ikke forblir nok et prosjekt, men starten på en langsiktig satsning. KEFF savner en slik presisering i statsbudsjettet.

KEFF ber derfor komiteen arbeide for at:

- Modellutviklingsprogrammet for klinisk ernæringsfysiolog som ressurs for
omsorgstjenesten styrkes fra 5 til 15 millioner, og utvides til å inkludere også øvrige deler av den kommunal helse- og omsorgstjenesten.
- Pilotering av primærhelseteam utvides til også å teste ut involvering av klinisk ernæringsfysiolog i teamene.

Se innspillingen av høringen her (10:52 inn i sending og utover).