Logo
Login
Navigasjon

Torsdag 8. oktober deltok KEFF på høring om E-helseloven. Formålet til e-helseloven er å legge til rette for effektive og trygge helse- og omsorgstjenester ved å styrke digitaliseringen.

KEFF fremhevet at det er viktig med standardisering av terminologi, og at det er et behov for utvikling av en helhetlig ernæringsterminologi. Uten entydige, klart definerte begreper og fagtermer, kan misforståelser oppstå og ernæringsbehandling skje på sviktene grunnlag.

Kliniske ernæringsfysiologer i sykehus koder helsehjelpen vi gir med de tradisjonelle kodeverkene, f.eks. ICD-10 og NCMP.

KEFF utredet i 2014 i hvilken grad ernæringstermer fra den internasjonale ernæringsterminologien NCPT (Nutrition Care Process Terminology) var dekket i kodeverkene ICD-10 og NCMP. Innenfor ernæring er eksisterende kodeverk for uspesifikk til å sikre informasjonsutveksling både innad i og mellom profesjoner og sektorer i helsetjenesten. I kodeverket ICD-10 var for eksempel bare 5 % ernæringsproblemene som kliniske ernæringsfysiologer utreder dekket, og i NCMP var bare 1 av 332 ernæringsintervensjoner inkludert. I rapporten levert til Helsedirektoratet på bakgrunn av utredningen ble det konkludert at eksisterende kodeverk ikke var dekkende for ernæringsfaget. NCPT ble derfor foreslått tatt inn som en helhetlig nasjonal ernæringsterminologi.

Med de utfordringene helsevesenet står overfor med underernæring vil et presist språk som i NCPT har kunne gi gevinster i form av bedret kvalitet, samhandling og pasientsikkerhet.

KEFF ba om at NCPT får nasjonal status som ernæringsterminologi og bli tilgjengelig i norsk oversettelse gjennom Direktoratet for eHelse og i SNOMED CT.

Se hele høringen her.