Logo
Login
Navigasjon
Bilde høring Lindrende behandling og omsorg

Onsdag 30 september deltok KEFF på høring om lindrende behandling og omsorg. KEFF tok i dette høringssvaret for seg to av de seks skisserte hovedutfordringene:
- Mangelfull kompetanse og kunnskap
- Lindrende behandling og omsorg integreres for lite og for sent i forløpet

Kostholds og ernæringsrelaterte utfordringer ved avansert sykdom utgjør stor bekymring både for pasienten og deres pårørende. Forringet ernæringsstatus er assosiert med tap av muskelmasse- og styrke, redusert funksjonalitet, økt sykelighet og redusert livskvalitet. Internasjonale retningslinjer anbefaler at klinisk ernæringsfysiolog inngår i, eller samarbeider tett med, palliative team.

Kliniske ernæringsfysiologer vil også ha en viktig rolle i veiledning av annet helsepersonell for å heve ernæringskompetansen og sikre oppdatert kunnskap i de palliative teamene. Slike kompetansehevende tiltak kan likevel ikke erstatte kliniske ernæringsfysiologer i pasientbehandlingen.

Våre medlemmer møter jevnlig pasienter med redusert funksjonsnivå, som lider unødvendig grunnet alvorlig underernæring. For mange pasienter kan god ernæringsbehandling være med på å bremse et funksjonstap og dermed bedre livskvalitet mot slutten av livet. Ofte kommer dessverre ernæringstiltakene inn for sent, slik at pasientene ikke i tilstrekkelig grad får dra nytte av de positive effektene som god ernæringsbehandling kan gi.

Ernæringsbehandling for denne pasientgruppen handler ikke om å forlenge livet, men om å gjøre slutten av livet så god som mulig.

Nasjonal faglig retningslinje om palliasjon til barn og unge framholder at palliasjonsteamet bør ha tilknyttet klinisk ernæringsfysiolog. KEFF ser ingen grunn til at det lindrende tilbudet til voksne og eldre skal være dårligere.

Se hele høringen her