Logo
Login
Navigasjon


Medlemskap i Forskerforbundet gir dessuten rett til juridisk bistand og veiledning både fra tillitsvalgte og ansatte i Forskerforbundet vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Det skal etableres lokallag av Forskerforbundet ved alle virksomheter der Forskerforbundet har tre eller flere medlemmer.

KEFF arbeider med å fremme kliniske ernæringsfysiologers interesser, og utgjør en ressurs- og kompetansebase for Forskerforbundet innenfor kliniske ernæringsfysiologers fagområder. Forskerforbundet kan innhente råd og hjelp hos KEFF ved behov, f.eks. i spørsmål av yrkesfaglig, profesjonsrettet eller fagpolitisk karakter.

Klikk her for å finne din tillitsvalgte!

Dersom du ikke har en lokal tillitsvalgt til å representere deg, kan du få råd og hjelp direkte fra Forskerforbundets sekretariat.

Lønn ved ansettelse
Lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle din lønn ved tilsetting.

Lønnsforhandlinger
Lønnsforhandlinger kan foregå forskjellig ved ulike arbeidsplasser. Dette avhenger av hvilken organisasjon arbeidsgiver er tilknyttet og lov- og avtaleverk i de ulike såkalte tariffområder.

Her er en oversikt over alle tariffområder, med informasjon om hvordan du kan påvirke egen lønn avhengig av arbeidssted og tariffavtale.

Lønnskrav
I mange virksomheter er det vanlig at tillitsvalgte innhenter informasjon fra medlemmene om hva de krever i lønn og hvilke argumenter de har for dette. Du kan og bør alltid, uavhengig av om det etterspørres, ha dialog med tillitsvalgt, slik at vedkommende er kjent med din forventning når det gjelder lønn og kan argumentene for dette. Det kan også være hensiktsmessig å gjøre arbeidsgiver kjent med dine lønnskrav.

Lønnssamtale
Du kan be din leder om en samtale vedrørende din lønn. Målet med en lønnssamtale er at du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke din lønnsutvikling samt få tilbakemelding på sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. En lønnssamtale gir deg anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats overfor leder, og til å fortelle hvilke forventninger du har til egen lønnsutvikling. Ved mange arbeidsplasser er dette en avtalefestet rettighet mellom partene (arbeidsgiver og arbeidstaker). Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet rutiner der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om å få selv. Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen.

Forberedelse til samtalen:

Gjennomføring av samtalen:
Synliggjør hvilken innsats du har gjort det siste året og eventuelt hvilken ny kompetanse du har fått dette året. Vis hvordan du har bidratt til måloppnåelse ved din virksomhet. Fortell om hvilke forventninger du har til framtidig lønns- og karriereutvikling. Arbeidsgiver bør kunne gi tilbakemelding på din innsats og dine resultater. Videre skal arbeidsgiver kunne redegjøre for virksomhetens framtidige kompetansebehov og karrieremuligheter innen virksomheten.

Lønnsstatistikk
Forskerforbundet innhenter en gang i året informasjon om hvilken lønn deres medlemmer har. På grunnlag av dette utarbeider de en lønnsstatistikk, som publiseres årlig her. Kliniske ernæringsfysiologer finnes hovedsakelig i rapporten for «Annen statlig sektor».

KEFF bearbeider statistikken fra Forskerforbundet og lager årlig en egen oversikt over lønnsnivå og lønnsutvikling for KEFFs medlemmer. Denne er tilgjengelig på medlemssidene.