Logo
Login
Navigasjon


Klinisk ernæringsfysiolog
Tittelen «klinisk ernæringsfysiolog» er beskyttet med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 48. Tittelen kan benyttes av alle som har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Tilsvarende tittel i utlandet er clinical dietitian.

Noen studier fra utlandet kan gi norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog etter individuell vurdering av Helsedirektoratet (Statens autorisasjonskontor).

Ernæringsfysiolog
Tittelen «ernæringsfysiolog» har vært beskyttet siden 1982, fastsatt ved kgl. res. av 22. oktober 1982. Tittelen var knyttet til den tidligere grunnutdanningen i generell ernæringslære ved Universitetet i Oslo. I 1997 ble det siste kullet «ernæringsfysiologer» uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Samtidig etablerte universitetet den første norske utdanningen i klinisk ernæring. Fra 2003 har denne utdanningen hatt form av et 5-årig profesjonsstudium.

Beskyttelsen av tittelen «ernæringsfysiolog» er nå hjemlet i forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, § 54.

Helse- og omsorgsdepartementet har i tolkning av helsepersonelloven våren 2016 presisert at tittelen «ernæringsfysiolog» også er å betrakte som beskyttet etter helsepersonelloven, og i henhold til denne bare kan benyttes av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer.

I henhold til helsepersonelloven § 74 kan personer som ikke er autorisert helsepersonell heller ikke benytte titler eller yrkesbetegnelser som er egnet til å gi inntrykk av at man tilhører en autorisert helsepersonellgruppe og/eller har en beskyttet tittel.

Autoriserte ernæringsfysiologer
Per 27. juni 2023 var det 837 autoriserte ernæringsfysiologer i Norge.