"Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

"Klinisk ernæringsfysiolog" og "ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

Titlene «klinisk ernæringsfysiolog» og «ernæringsfysiolog» er begge beskyttede titler. De kan kun benyttes av personer som har rett til å bruke disse titlene.

Klinisk ernæringsfysiolog
Tittelen «klinisk ernæringsfysiolog» er beskyttet med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om
helsepersonell mv (helsepersonelloven) § 48. https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/§48.
Tittelen kan benyttes av alle som har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.
Autorisasjon oppnås ved fullført 5-årig profesjonsstudium i klinisk ernæring ved
Universitetet i Oslo, bachelor i human ernæring og masterprogram i klinisk ernæring ved
Universitetet i Bergen, eller tilsvarende godkjent utdanning fra utlandet.


Beskyttelsen innebærer at bare autoriserte kliniske ernæringsfysiologer kan benytte denne
tittelen. I henhold til helsepersonelloven § 74 kan personer som ikke er autorisert
helsepersonell heller ikke benytte titler eller yrkesbetegnelser som er egnet til å gi inntrykk
av at man tilhører en autorisert helsepersonellgruppe og/eller har en beskyttet tittel.


Ernæringsfysiolog
Tittelen «ernæringsfysiolog» har vært beskyttet siden 1982, fastsatt ved kgl. res. av 22.
oktober 1982. Tittelen var knyttet til den tidligere grunnutdanningen i generell
ernæringslære ved Universitetet i Oslo. I 1997 ble det siste kullet «ernæringsfysiologer»
uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Samtidig etablerte universitetet den første norske
utdanningen i klinisk ernæring. Fra 2003 har denne utdanningen hatt form av et 5-årig
profesjons-masterstudium.


Beskyttelsen av tittelen «ernæringsfysiolog» er nå hjemlet i forskrift 16. desember 2005 nr.
1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter
og høyskoler, § 54. https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1574/§54.
Helse- og omsorgsdepartementet har i tolkning av helsepersonelloven våren 2016 presisert
at tittelen «ernæringsfysiolog» også er å betrakte som beskyttet etter helsepersonelloven,
og i henhold til denne bare kan benyttes av autoriserte kliniske ernæringsfysiologer.