"Ernæringsfysiolog" & "Klinisk ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

"Ernæringsfysiolog" & "Klinisk ernæringsfysiolog" - beskyttede titler

Titlene «ernæringsfysiolog» og «klinisk ernæringsfysiolog» er begge beskyttede titler.
De kan derfor kun benyttes av personer som har rett til å bruke disse.

Ernæringsfysiolog

Tittelen «ernæringsfysiolog» har vært beskyttet siden 1982, fastsatt ved kgl. res. av 22. oktober 1982. Beskyttelsen er nå hjemlet i forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler, § 72. Tittelen ble etablert på den tiden Universitetet i Oslo hadde en grunnutdanning i generell ernæringslære, og er forbeholdt kandidater med denne utdanningen. I 1997 ble det siste kullet «ernæringsfysiologer» uteksaminert fra Universitetet i Oslo.  Samtidig etablerte universitetet den første norske
utdanningen i klinisk ernæring. Fra 2003 har denne utdanningen hatt form av et 5-årig profesjons-masterstudium.

Klinisk ernæringsfysiolog

Tittelen «klinisk ernæringsfysiolog» er beskyttet med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell(helsepersonelloven) § 48. Tittelen kan benyttes av alle som har norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Autorisasjon oppnås ved fullført 5-årigprofesjonsstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, bachelor i
humanernæring og masterprogram i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, eller tilsvarende godkjent utdanning fra utlandet. Beskyttelsen innebærer at bareautoriserte kliniske ernæringsfysiologer kan benytte denne tittelen. I henholdtil helsepersonelloven § 74 kan det heller ikke benyttes titler eller yrkesbetegnelser som er egnet til å gi inntrykk av at man tilhører en autorisert helsepersonellgruppe og/eller har en beskyttet tittel.

Helse- og omsorgsdepartementet har i en tolkning av helsepersonelloven våren 2016 presisert at tittelen
«ernæringsfysiolog» også er å betrakte som beskyttet etter helsepersonelloven, og derfor bare kan benyttes av kliniske ernæringsfysiologer.