Stor felles satsning på klinisk ernæring: UiO og OUS går sammen for å etablere et nytt senter klinisk ernæring

Stor felles satsning på klinisk ernæring: UiO og OUS går sammen for å etablere et nytt senter klinisk ernæring

Torsdag 27. november markeres åpningen av det nye Senter for klinisk ernæring som er et nytt stort fellesprosjekt for Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS). Senteret, som vil samlokaliseres i Domus Medica på Gaustad i Oslo, vil bli landets ledende kliniske ernæringssenter med primærfunksjoner innen pasientbehandling, forskning og utdanning.

Bakgrunnen for denne oppbyggingen av et felles ledende kompetansemiljø innen klinisk ernæring ved UiO og OUS er at begge institusjonene ønsker å styrke fagområdet. For OUS er det viktig å implementere klinisk ernæring i et helhetlig pasientforløp for en rekke sykdommer og styrke forskningen i klinisk ernæring. UiO, som er internasjonalt ledende innen ernæringsforskningen, er en veldig naturlig samarbeidspartner for OUS sier klinikkleder ved Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken Sigbjørn Smeland. For UiO er det ønskelig å styrke og videreutvikle ernæringsforskningen, og det er også viktig at den 5-årige masterutdanningen i klinisk ernæring styrkes. Vi ser klare synergier i økt samarbeid med OUS, sier dekanus ved Det medisinske fakultet Frode Vartdal. Ved å danne ett nytt felles kraftsenter innen klinisk ernæring får vi en vinn-vinn situasjon der vi med ett grep får mer og bedre ernæringsbehandling av pasienter, bedre undervisning til flere studenter og mer pasientnær forskning.

Dette felles ønsket om å styrke fagfeltet klinisk ernæring begrunnes både i ønsker og behov for økt samarbeide mellom begge institusjoner, men er også i tråd med behov og ønsker beskrevet i sentrale dokumenter fra helse-, utdannings- og forskningsmyndighetene. Istedenfor å utvikle kompetansemiljøer separat innen UiO og OUS, går nå institusjonene sammen for å utvikle et felles kompetansemiljø innen klinisk ernæring. For å regulere dette fellesprosjektet, undertegnet UiO og OUS en forpliktende konsortieavtale i juni 2014.

Miljøene fra UiO og OUS vil samlokaliseres i universitetets bygning i Domus Medica på Gaustad i Oslo. Lokaliseringen er ganske ideell siden bygningen ligger vegg-i-vegg med Rikshospitalet, som jo er en del av OUS, på Gaustad. Senteret vil ha stort sambruk av lokaler med undervisningen og forskningen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, som er universitetets frontmiljø innen ernæringsfeltet. Totalt vil avdelingen og senteret disponere mer enn 2000 kvadratmeter lokaler i Domus Medica, hvorav betydelige arealer er ombygget i forbindelse med det nye senteret.

Fra OUS sin side vil to nye enheter inngå i senteret. Det er en ny Ernæringspoliklinikk, og en ny Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert feil- og underernæring. Fra UiO vil et nytt ferdighetssenter for studenter i klinisk ernæring inngå. I tillegg vil forskningsmiljøet ved Avdeling for ernæringsvitenskap inngå, sammen med forskningsaktivitet knyttet til poliklinikken og kompetansetjenesten. Det forventes at man oppnår stor synergi ved denne samlokaliseringen av fagfeltet. Det er knyttet til felles bruk og oppbygging av avansert infrastruktur og utstyr, deling av lokaler, delte stillinger, og felles forskningsprosjekter. Ved å etablere dette felles senteret i klinisk ernæring vil UiO og OUS kunne løfte pasientbehandling, forskning og utdanning innen klinisk ernæring på en måte som institusjonene hver for seg ikke ville ha mulighet for å få til. Det nye senteret vil bli et internasjonalt ledende ernæringssenter innen både pasientbehandling, forskning og utdanning.

 

Ernæringspoliklinikken

Ernæringspoliklinikken vil bli en ny N5 enhet under Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk service i Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken (KKT) ved OUS. I dag er det lange ventelister for ernæringsbehandling i KKT og mange avvises. Mange avdelinger i KKT henviser heller ikke til ernæringsbehandling siden man har erfart at det er manglende kapasitet. Den nye Ernæringspoliklinikken vil, i betydelig grad, øke KKT’s kapasitet innen poliklinisk ernæringsbehandling sier Sigbjørn Smeland. Poliklinikken vil også kunne ha en funksjon for andre klinikker i OUS.

Ernæringspoliklinikken, som er dimensjonert for inntil 6.000 pasientkonsultasjoner per år, vil bli ledet av professor og overlege Kjetil Retterstøl og klinisk ernæringsfysiolog Nicole Warmbrodt. I tillegg vil det bli ansatt 3 kliniske ernæringsfysiologer, 5-8 overleger i deltidsstillinger, 1-2 professor II stillinger, 1 sykepleier og en helsesekretær. Poliklinikken vil bli åpnet for pasienter i januar 2015.

 

Nasjonal kompetansetjeneste

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert feil- og underernæring vil også bli en ny N5 enhet under Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk service i KKT ved OUS. Denne kompetansetjenesten er bevilget av Helse og omsorgsdepartementet etter innstilling fra Helsedirektoratet. Kompetansetjenesten skal ha som hovedoppgave å koordinere og utarbeide felles nasjonale faglige prosedyrer og retningslinjer i nært samarbeide med Helsedirektoratet, bistå norske sykehus med å utarbeide, etablere og implementere ernæringsstrategier med tilhørende handlingsplaner og ernæringsscreening. Kompetansetjenesten skal arbeide for å etablere kvalitetsindikatorer og kvalitetsregister innen klinisk ernæring, og bidra til at det bygges et internasjonalt ledende akademisk miljø innen pasientnær klinisk ernæringsforskning i Norge.

Kompetansetjenesten vil ledes av klinisk ernæringsfysiolog Randi Tangvik. I tillegg vil det ansettes 3-4 kliniske ernæringsfysiologer i deltidsstillinger som har hovedstilling universitetssykehusene i Norge, og 2 deltids forskerstillinger for professorer som har hovedstilling i ernæring ved Universitetet i Oslo.

 

Ferdighetssenteret

Ferdighetssenteret i klinisk ernæring vil være en helt ny arena hvor ernærings- og medisinstudenter kan trene seg på praktiske ferdigheter i faget. Dette representerer noe helt nytt ved europeiske ernæringsstudier. Ferdighetssentret vil bli en integrert del av Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO. I utgangspunktet vil dette være en veldig viktig ny ressurs for den 5-årige masterutdanningen i klinisk ernæring, men på sikt vil ferdighetssenteret også benyttes av andre helseprofesjoner, og til etterutdanning og spesialisering av kliniske ernæringsfysiologer og leger. Her vil det bli etablert mye ressurser som for eksempel utstyr for måling av kroppssammensetning (DXA-scan og ulike former for bioimpedans), kalorimetri, pustetester, testutstyr for hjemmebasert intravenøs ernæring og sondeernæring, tester for fysisk funksjon/kapasitet (kondisjon, oksygenopptak, aktivitetsregistreing, gripestyrke osv) og treningsverktøy for pasientkommunikasjon og atferdsendring. Det vil også bli etablert et stort nytt ferdighetskjøkken for spesialdietter for pasienter med underernæring, feilernæring eller andre ernæringsproblemer.

 

Pasientnær ernæringsforskning

Lokomotivet i forskningen knyttet til det nye senteret vil være forskerne som er tilknyttet

Avdeling for ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet ved UiO. Dette forskningsmiljøet er det største ernæringsmiljøet i Europa knyttet til et medisinsk fakultet (ca 20 professorer, omkring 100 ansatte) og er et av de mest aktive forskningsmiljøene ved Det medisinske fakultet. Det nye senteret vil gi disse forskerne en helt ny mulighet for å fokusere på pasientnær klinisk forskning. I tillegg vil de andre vitenskapelige ansatte i de ulike enhetene i senteret også bidra til senterets forskningsaktivitet. Infrastrukturen og utstyrsparken i poliklinikken, kompetansetjenesten og ferdighetssenteret, sammen med pasientstrømmen i poliklinikken, representere et stor ny mulighet for den kliniske ernæringsforskningen. Universitetet har nå økt antallet masterstudenter i klinisk ernæring til 35 studenter per år. Siden studieplanen inneholder et helt års arbeid med en forskningsoppgave betyr det at studentene totalt sett vil bidra med 35 forskningsårsverk, hvorav de aller fleste av disse vil bli i relasjon til forskningsprosjekter som inkluderer pasienter i poliklinikken.

 

Etablering av senteret

Arbeidet med å etablere senteret er godt forankret både i UiO og OUS. Etter et lokalt initiativ innen UiO og OUS bestemte Det medisinske fakultet at man skulle nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av assisterende fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler høsten 2012. Arbeidsgruppen kom med sin rapport i mars 2013, hvor den konkluderte enstemmig med at man skulle etablere et Senter for klinisk ernæring som en felles storsatsning mellom UiO og OUS. Rapporten fikk raskt tilslutning fra universitetet sentralt, fra Det medisinske fakultet og fra Institutt for medisinske basalfag som stilte lokaler til rådighet og bevilget midler til ombygging. OUS nedsatte også en egen komite på tvers av sykehusets klinikker. Denne komiteen, som ble ledet av avdelingsleder Kåre Birkeland fra Medisinsk klinikk kom med sin rapport juni 2013. Også denne rapporten konkluderte med at man skulle etablere et Senter for klinisk ernæring som en felles storsatsning mellom UiO og OUS, og dette ble lagt til grunn for beslutningen av sykehusdirektøren etter behandling i sykehusets ledergruppe i november 2013. Herunder ble det gitt tillatelse til å etablere ernæringspoliklinikken og den nasjonale kompetansetjenesten som to nye selvstendige enheter innen KKT. En konsortieavtale som formelt regulerer plikter og rettigheter i forbindelse med Senter for klinisk ernæring ble underskrevet av universitetsdirektøren og sykehusdirektøren i juni 2014.

 

Åpningen av senteret

Ombyggingen av lokalene i Domus Medica ferdigstilles nå i november, og da begynner arbeidet med inventar og installasjoner av utstyr. Offisiell åpning av senteret vil være torsdag 27. november 2014 i forbindelse med et stort internasjonalt symposium som arrangeres samme dag.

 

Økt samarbeid mellom UiO og OUS

En viktig bakgrunn for å øke samarbeidet mellom UiO og OUS er den avstanden som eksisterer mellom på den ene siden moderne klinisk ernæringsforskning, som er en av de mest aktive forskningsfeltene innen medisinsk vitenskap, og klinisk praksis i helsevesenet på den andre siden. Samtidig som vi har hatt et svært aktivt forskningsfelt innen ernæringsforskning de siste årene har den kliniske anvendelsen av denne nye kunnskapen vært lite utbredt. Klinisk ernæring står derfor veldig svakt innenfor norsk helsevesen. Vi har med andre ord hatt et sterkt internasjonalt forskningsfelt men helsevesenet har ikke tatt inn over seg den nye kunnskapen som forskningen har generert. Et felles kompetansemiljø innen klinisk ernæring mellom UiO og OUS vil derfor være et viktig skritt på veien for å få implementert den nye kunnskapen. Dette samarbeidet mellom et av de største sykehusene i Europa og et av Europas ledende forskningsmiljøer i ernæring, vil representere en kraftig styrking av fagfeltet klinisk ernæring både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Kontaktperson for presse:

Rune Blomhoff (email: rune.blomhoff@medisin.uio.no, mobil: 99571968)

 Link til OUS med info trykk her