Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Høring - Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til en ny forskrift som skal regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helseopplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter.

Pasientjournalloven som Stortinget vedtok i juni i år, vil gi nye muligheter for at relevante og nødvendige helseopplysninger gjøres tilgjengelige for helsepersonell når de yter helsehjelp. Opplysningene skal følge pasienten, uavhengig av hvem som gir helsehjelpen og uavhengig av hvor opplysningene om pasienten er registrert og lagret. Pasientene må samtidig kunne ha tillit til at opplysningene i journalene blir sikret på best mulig måte og ikke tilflyter uvedkommende.

Pasientjournalloven skal, sammen med den nye helseregisterloven som ble vedtatt samme dag, erstatte helseregisterloven av 2001. De nye lovene er ennå ikke trådt i kraft. Ved vedtakelsen ble det forutsatt at det skulle fastsettes nærmere regler for å sikre informasjonssikkerhet og personvern ved tilgang mellom virksomheter etter pasientjournalloven § 19. Det ble videre forutsatt at forskriften skal tre i kraft samtidig med den nye loven (Prop. 72 L (20132014) og Innst. 295 L (2013–2014).

Forskriften skal supplere lovfestede krav til informasjonssikkerhet og personvern. Forskriften omhandler hvilke krav som må være oppfylt i virksomhetene for å kunne gi helsepersonell i andre virksomheter tilgang til pasientjournalen. En virksomhet som vil gi andre virksomheter tilgang må ha vurdert risikoen ved dette og ha iverksatt eventuelle tiltak for å begrense risikoen.

Virksomheter som vil gi helsepersonell fra andre virksomheter tilgang, må inngå en særskilt avtale om dette. Begge virksomhetene må ha gode organisatoriske og tekniske tiltak for å avgrense og kontrollere tilgangen til de opplysningene som er relevante og nødvendige for ytelse, administrasjon og kvalitetssikring av helsehjelp til pasienten.

Departementet mener det er viktig at de nye mulighetene for informasjonsdeling som den nye loven gir kan tre i kraft så raskt som mulig.

Høringsfristen er derfor satt til 14. november.

Høringsnotatet kan lastes ned her

Med vennlig hilsen

Anne Louise Valle
avdelingsdirektør

Sverre Engelschiøn
fagdirektør