Forslag til forskrift om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (ny mat-forskriften) på høring - Høringsfrist: 27. juni 2014

Mattilsynet sender, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, forslag til forskrift om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (ny mat-forskriften) på høring.

Forskriften skal gjennomføre følgende EU-forordninger i norsk rett:

  • Forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser·
  • Forordning (EF) nr. 1852/2001 om fastsettelse av nærmere regler for å gjøre visse opplysninger tilgjengelige for allmennheten og for beskyttelse av opplysninger som er oversendt i medhold av forordning (EF) nr.     258/97

EU-kommisjonen foreslår å endre ny mat-forordningen:
EU-kommisjonen fremmet et forslag til revidert ny mat-forordning 18. desember 2013. Forslaget behandles nå i Europaparlamentet og Rådet. Mattilsynet ber derfor allerede nå om eventuelle merknader fra høringsinstansene til utkastet til revidert forordning, ettersom dette utkastet på sikt vil erstatte den gjeldende ny mat-forordningen.

Les mer i høringsbrev, forskriftsutkast og rettsaktene. Høringsdokumentene finnes på Mattilsynets nettsider. Høringssvar sendes inn via lenker på disse nettsidene. Høringssvarene vil bli lagt ut på samme sted. Enhver som ønsker det har anledning til å gi høringssvar.

Høringsfrist: 27. juni 2014

Kontaktperson:
Svanhild Vaskinn, seniorrådgiver i seksjon for forbrukerhensyn, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 49