Solarier, vitamin D og hudkreft

Solarier, vitamin D og hudkreft

Enkelte forskere har foreslått at folk bør gå i solarium for å oppnå tilstrekkelige vitamin D-nivåer og slik forebygge sykdom.
Les oversiktsartikkelen publisert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Vitamin D-mangel er en etablert risikofaktor for rakitt hos barn og osteomalasi hos voksne og kan gi økt risiko for osteoporose og brudd. Det foreligger flere studier som viser at vitamin D har gunstig effekt både på insidens og prognose også for andre sykdommer, inkludert kreft. På dette området kan endelig konklusjon ikke trekkes før det foreligger flere studier med konsistente funn, inkludert randomiserte, kontrollerte studier der dette er mulig. Soleksponering, vår viktigste vitamin D-kilde, er også en risikofaktor for hudkreft. Moderat eksponering gir vanligvis tilstrekkelig vitamin D-produksjon om sommeren. Ved lite soleksponering er vitamin D-inntaket fra kosten avgjørende. Bruken av solarier synes å øke. UV-B- og UV-A-strålingen fra solarier er gjennomsnittlig henholdsvis 1,5 og 3,5 ganger sterkere enn sommersol i Oslo. Solariebruk er også en risikofaktor for hudkreft, og er fra 2009 klassifisert som karsinogent. Det foreligger svært få studier om helseeffekter av solariebruk, og positive effekter er per i dag ikke dokumentert.

Les mer