Ernæring i pleie- og omsorgstjenesten - Tilskudd 2010

Ernæring i pleie- og omsorgstjenesten - Tilskudd 2010

Her følger utlysning av tilskuddsmidler på kr 3.000.000 i statsbudsjettet kapittel 761 post 79 – til kompetansehevende tiltak for å bedre ernæringstilbudet til brukere av pleie og omsorgstjenester. Statlige mottakere, kommuner og fylkeskommuner kan søke.