Underernæring kan forebygges

Helsedirektoratet utgir nå for første gang nasjonale anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring.
- Det skal ikke være slik at pasientene må vente til de er blitt underernært før de får behandling. De nye retningslinjene anbefaler gode verktøy for å fange opp personer i ernæringsmessig risiko slik at underernæring kan forebygges, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Det antas at mellom 20 og 50 prosent av pasientene i institusjon har en
underernæringstilstand. Pasientgrupper som har særlig risiko er blant andre
eldre, demente, pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose
og hjerte- og lungesykdommer.

Mangelfull praksis

Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring, men manglende
rutiner og kunnskap er en betydelig medvirkende faktor til at underernæring får
utvikle seg og føre til unødvendige konsekvenser.

Det har vært mangel på nasjonale føringer for å identifisere og behandle disse
pasientene. Dermed har praksisen for å fange opp personer i ernæringsmessig
risiko ved norske sykehus og institusjoner vært ulik og til dels mangelfull. En
landsomfattende spørreundersøkelse blant ledere i sykehjem viste at bare 16
prosent av sykehjemmene hadde skriftlige rutiner for dette arbeidet .

Juridisk fundert

De nye retningslinjene gir et rammeverk for forebygging og behandling av
underernæring for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Retningslinjene er utformet ikke bare ut i fra faglige begrunnelser, men også ut
i fra et juridisk ståsted. Forsvarlighetskravet i Helsepersonelloven § 4, og
Kvalitetsforkriften i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten er tydelig på at
helsepersonell skal sikre at pasienter og brukere får ivaretatt grunnleggende
helsemessige behov. Ernæringsmessige forhold faller inn under dette.

Målrettet behandling av ernæringsmessig risiko er kostnadseffektivt. Tall fra
Europa og USA har vist at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko som
blir gitt målrettede tiltak, sparer minimum 20 prosent av liggetiden i sykehus.

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

Link til sosial og helse direktoratetKontaktperson: Bente H. Steinnes, 991 64 797

Les mer på www.helsedirektoratet.no