Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Gratis vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

I vår igangsettes et landsdekkende tilbud om gratis vitamin D-tilskudd til alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Tilbudet gjelder i barnets første seks levemåneder.

Rakitt (skader på skjelettet), som skyldes mangel på vitamin D, rammer i størst grad spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

 

– Ved å dele ut gratis vitamin D-tilskudd kan vi forebygge vitamin D-mangel og dermed forhindre tilfeller av rakitt hos denne gruppa barn, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

 

Det er høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fertil alder fra ikke-vestlige land og det er en sterk sammenheng mellom morens og det nyfødte barnets vitamin D-status. I Norge forekommer ernæringsbetinget rakitt nesten utelukkende hos barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

 

Vitamin D-tilskudd anbefales

I Norge anbefales det at spedbarn fra fire ukers alder får vitamin D-tilskudd i form av tran, og barn som ikke får tran, bør gis vitamin D-dråper.

 

– Det er ikke tradisjon hos ikke-vestlige innvandrere å bruke tran, derfor gis det tilbud om gratis vitamin D-dråper, sier Rimestad.

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som skal deles ut sammen med gratis vitamin D-dråper. Brosjyren finnes på norsk, engelsk, urdu, arabisk, somalisk og tyrkisk.

 

Om tiltaket

I et prøveprosjekt på åtte helsestasjoner i Oslo har gratis vitamin D-dråper blitt delt ut. Resultatene viser at en klar forbedring av vitamin D-nivået i blodet hos spedbarna som fikk tilbud om gratis vitamin D-dråper og tilpasset informasjonsmateriell, sammenlignet med gruppen som kun fikk ordinær oppfølging på helsestasjonen.

 

Gratis utdeling av vitamin D-tilskudd til spedbarn med ikke-vestlig bakgrunn er ett av de foreslåtte tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).

 www.shdir.no