Fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter

Fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter

Vitenskapskomitéen for mattrygghet(VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert positive og negative helseeffekter ved bruk av probiotika til sykehuspasienter. VKMs konklusjon er at de fraråder bruk av probiotika til kritisk syke pasienter.